REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z „Para pure” TOMASZ KOWALIK – mobilna myjnia parowa zwanych dalej klientami.
 2. Wykonawcą usługi prania i czyszczenia powierzchni jest firma „Para pure” TOMASZ KOWALIK – mobilna myjnia parowa, w dalszej części zwana wykonawcą.
 3. Wykonawca prowadzi działalność w postaci myjni parowej z dojazdem do klienta, gdzie usługa mycia i pielęgnacji pojazdów, sprzętów domowych lub innego zlecenia jest wykonywana bezpośrednio u klienta.
 4. Klient zlecając wykonanie usługi oświadcza, iż zapoznał się i akceptuję zapisy niniejszego regulamin
 5. Pełny zakres usług myjni oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w Cenniku. Podane ceny będą cenami brutto.
 6. Podane w Cenniku ceny usług określają minimalną cenę wykonania usługi. Ostateczna cena zostanie podana po ustaleniu szczegółowego zakresu zlecenia.
 7. Usługę można zamówić:
 8. Każdorazowo termin wykonania usługi musi zostać uprzednio potwierdzony przez wykonawcę.
 9. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania usługi lub jej odwołania dokładając jednocześnie wszelkich starań aby poinformować klienta o zaistniałej sytuacji.
 10. Płatność za usługę w myjni następuje przed lub po jej wykonaniu.
 11. Każdorazowo przed rozpoczęciem mycia, Wykonawca dokonuje szybkich oględzin pojazdu. W przypadku zauważenia przez Wykonawcę lub zgłoszenia przez Klienta jakichkolwiek uszkodzeń, mogących się powiększyć w trakcie mycia lub wpłynąć w jakikolwiek sposób na stan pojazdu, Wykonawca może odmówić wykonania usługi.
 12. Przy Zleceniu usługi dla wykonawcy, Klient zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o wszelkich nietypowych zabrudzeniach najpóźniej przed rozpoczęciem usługi mycia.
 13. Klient zobowiązany jest również do poinformowania Wykonawcy o wcześniejszym czyszczeniu danej powierzchni ręcznie (środkami typu Wanish, Wezyr, itp.) oraz o ewentualnych uszkodzeniach.
 14. Wykonawca nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam, a w szczególności z: rdzy, wosku, farb i lakierów, odbarwień, przebarwień pochodzenia spożywczego (napojów gazowanych, soków, wina), brązowych przebarwień na tkaninach naturalnych, plam po kawie, herbacie lub zacieku po zalaniu oraz innych silnych barwników.
 15. Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zlecenia.
 16. Wykonawca nie odpowiada za szkodę powstałą przed, w trakcie i po wykonaniu usługi mycia, o ile szkoda nie jest następstwem nienależytego wykonania usługi mycia, lub wynika z niepoinformowania przez Klienta o czynnikach mogących mieć wpływ na wykonanie usługi, w szczególności okoliczności opisanych w punkcie 12 i 13 regulaminu.
 17. Wykonawca nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w pojeździe np. pieniądze, laptopy, telefony, aparaty foto, biżuterię, itp.
 18. Wykonawca uwzględnia reklamację Klienta do 48 godzin od momentu odbioru wykonania usługi, potwierdzonej protokołem.
 19. Klient w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji zostanie poinformowany o statusie reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni.
 20. Reklamacje mogą być składane na piśmie przesłane na adres Czaple 25 87-214 Płużnica, lub droga mailową na adres myjnia.parapure@gmail.com
 21. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty za usługę.
 22. Sprawy nieuregulowane w regulaminie będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 23. Regulamin obowiązuje od dnia 23.05.2018 do odwołania.